Science Committee

 • Herbert Amann
 • Yoshikazu Giga
 • Hisashi Okamoto
 • Hideo Kozono
 • Masao Yamazaki

Organizing Committee

 • Toshiaki Hishida
 • Yoshiyuki Kagei
 • Takayuki Kobayashi
 • Hideo Kozono
 • Senjo Shimizu
 • Taku Yanagisawa

Secretary

 • Sachiko Aziz
 • Natsuko Ikezaki